Tuesday, November 26, 2013

शूरबाहूषु लोकोऽयं लम्बते पुत्रवत् सदा
तस्मात् सर्वास्ववस्थासु शूरः सम्मानमर्हित।।
िह शौर्यात् परं िकंचित् ित्रलोकेषु िवधते।
शूरः सर्वं पालयित सर्वं शूरे पर्ितिष्ठतम्

0 comments:

Post a Comment