Tuesday, November 26, 2013शूरबाहूषु लोकोऽयं लम्बते पुत्रवत् सदा 
तस्मात् सर्वास्ववस्थासु शूरः सम्मानमर्हित।।
 िह शौर्यात् परं िकंचित् ित्रलोकेषु िवधते।
शूरः सर्वं पालयित सर्वं शूरे पर्ितिष्ठतम् 

1 comment: